Października 23 2017 06:27:21
Nawigacja
Interwencje w 2017 r.

Aktualizacja:

dnia 2017-10-20 18:35:35

Pożary:

369

Miejscowe zagrożenia:

1881

Alarmy fałszywe:

51

Ogółem:

2301

Kampania

Czad i ogień

Bezpieczny wypoczynek

Komora dymowa

Oficer prasowy

Osoby niesłyszące

Biuletyn informacji publicznej
 
Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.

 

    Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) strony Biuletynu Informacji Publicznej zawierają informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy, jej organizacji oraz działalności i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych. Zamieszczone informacje zostały umieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

 

 
Dane adresowe


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. S. Batorego 21
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 332 42 90
fax 62 332 42 95

Sekretariat:
tel. 62 332 42 60
 


Skargi i wnioski


Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim;
     
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
     63-400 Ostrów Wielkopolski,
     ul. Stefana Batorego 21
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kppspostrow@psp.wlkp.pl (skargi składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
     
  • faksem na nr 62 332 42 95
Komendant lub Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów  w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek
w godzinach od 1530  do 1630 w siedzibie Komendy.

 Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskimbryg. Jacek Wiśniewskimł. bryg. Roman Matecki


 

 


Wydziały i sekcje


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

kpt. Drabik Krzysztof - Dowódca
tel. 62 332 42 80

st. kpt. Zbigniew Foltyniewicz - Starszy specjalista
tel. 62 332 42 81

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy


st. kpt. Jacek Kowalczyk - Starszy specjalista
tel. 62 332 42 72

st. kpt. Sławomir Pyszel - Starszy specjalista
tel. 62 332 42 73

st. sekc. Dorota Reterska - Technik (Psycholog)
tel. 62 332 42 69


Wydział ds. Kontrolno -Rozpoznawczych i Kadr


Prewencja:

bryg. Krzysztof Biernacki - Naczelnik wydziału
tel. 62 332 42 65

mł. bryg. Piotr Sobczak - Starszy specjalista
tel. 62 332 42 66

Kadry:

mł. bryg. Marek Kolenda - Zastępca naczelnika wydziału
tel. 62 332 42 63

 mgr Magdalena Kurp - Specjalista
tel. 62 332 42 64Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

kpt. Grzegorz Aleksandrzak - Naczelnik wydziału
tel. 62 332 42 67

ogn. Michał Plewa - Młodszy specjalista
tel. 62 332 42 68

 Jan Resler - Specjalista
tel. 62 332 42 74Sekcja Finansów

bryg. Marek Górecki - Główny księgowy
tel. 62 332 42 70

st. ogn. Dorota Maciejewska - Starszy technik
tel. 62 332 42 71
 Oficer prasowy

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim

bryg. Krzysztof Biernacki
tel. 62 332 42 65
tel. kom. 606 661 090

Zespół prasowy

Przewodniczący: bryg. Krzysztof Biernacki

Z-ca Przewodniczącego: mł. bryg. Roman Matecki
tel. 62 332 42 62

Członek: kpt. Krzysztof Drabik
tel. 62 332 42 80

Członek: st. sekc. Dorota Reterska
tel. 62 332 42 69

 OGŁOSZENIE

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Państwowej Straży Pożarnej:

3 osoby

w zawodzie: strażak

docelowo: operator sprzętu specjalnego

System służby: zmianowy 24/48 godzin

oraz

1 osoba

w zawodzie: strażak

docelowo: starszy inspektor

System służby: codzienny 8 godzin

 

 

Więcej informacji:

Ogłoszenie i zasady naboru - zmianowy 24/48 godzin- Rekrutacja 2017

Załączniki do pobrania zmianowy 24/48 godzin - Plik

 

Ogłoszenie i zasady naboru - codzienny 8 godzin - Rekrutacja 2017

Załączniki do pobrania - codzienny 8 godzin - Plik

Aktualizacja 14.07.2017 - I etap

Protokół z I etapu - system zmianowy 24/48 godzin - Plik

Protokół z I etapu - system codzienny 8 godz. - Plik

Aktualizacja 18.07.2017 - II etap

Protokół z II etapu cz. 1 - system zmianowy 24/48 godzin - Plik

Protokół z II etapu cz. 1 - system codzienny 8 godz. - Plik

Aktualizacja 20.07.2017 - II etap

Protokół z II etapu cz. 2 - system zmianowy 24/48 godzin - Plik

Protokół z II etapu cz. 2 - system codzienny 8 godz. - Plik

Aktualizacja 21.07.2017

Protokół z II etapu cz. 3 - system zmianowy 24/48 godzin - Plik

Protokół z III etapu - system codzienny 8 godz. - Plik

Harmonogram rozmowy kwalifikacyjnej - Plik

Aktualizacja 26.07.2017 - Wyniki naboru

Protokół z III etapu - system zmianowy 24/48 godzin - Plik

Protokół z IV etapu - system codzienny 8 godz. - Plik 

Status prawny
 


    Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nie stosuje się. Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty.
Rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu (miasta na prawach powiatu). Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.
Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

1) 1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

2) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1238 z późniejszymi zmianami).

 


 
 

Dostęp do informacji publicznej
 

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 


Kalendarz zmianowy

Statystyka za rok 2016

Ilość zdarzeń

w 2016 roku

Pożary: 382
Miejscowe zagrożenia: 1060
Alarmy fałszywe: 42
Ogółem: 1484

Więcej informacji

Informacja

BIP

Informacja

Tlenek węgla

222,108 unikalnych wizyt